FAWON - Fundacja Aktywnego Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Statut Fundacji Aktywnego Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą FAWON zwana dalej Fundacją Aktywnego Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, ustanowiona przez: Macieja Piekarz zwanym dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez przybyłym na prośbę stawającego notariuszem Agnieszką Michnik, prowadzącym Kancelarię Notarialną w Bochni, przy ulicy Kościuszki 1/7. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego tj. ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach Dz.U. Nr 21 z 1984r., poz. 97 z późn. zm., Aktu Założycielskiego potwierdzonego notarialnie oraz niniejszego statutu.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą fundacji jest miasto Bochnia

§ 4

Fundację powołuje się na czas nieograniczony, a wybór jej władz i Rady Fundacji określa niniejszy statut.

§ 5

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Fundacja świadczy pomoc o charakterze niematerialnym. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami. Fundacja dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych może prowadzić także działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6

Fundacja prowadzi działalność nieodpłatną i odpłatną. Pozyskany dochód z działalności odpłatnej, w całości może być przeznaczony na dalszą realizację celów i pokrycie kosztów administracyjno-kadrowych. Nie może być natomiast przeznaczony na pokrycie kosztów niezwiązanych z działalnością fundacji

§ 7

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

§ 8

Fundacja może tworzyć filie oraz być członkiem innych organizacji NGO o zbliżonym profilu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych ruchowo.

§ 9

Fundacja używa pieczęci z danymi identyfikacyjnymi Fundacji tj. adres, REGON, NIP.

§ 10

Nadzór nad fundacją sprawuje minister właściwy do Pracy i Polityki Społecznej. Fundacja przedkłada coroczne sprawozdanie niniejszym organom.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 11

Celami Fundacji są:

1. Szeroko rozumiana aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych ruchowo z uwzględnieniem ich indywidualnych umiejętności, zainteresowań i predyspozycji.
2. Doradztwo w zakresie zdobywania wykształcenia dostosowanego do zainteresowań i umiejętności, a jednocześnie dopasowanych do aktualnych potrzeb rynku pracy.
3. Podejmowanie i rozwijanie inicjatyw związanych z rekreacją i turystyką osób niepełnosprawnych.
4. Nauka samodzielności i radzenia sobie w życiu społecznym i gospodarczym.
5. Integracja osób niepełnosprawnych.
6. Kształtowanie świadomości społecznej i opinii publicznej na temat potrzeb oraz możliwości osób niepełnosprawnych.
7. Propagowanie wśród niepełnosprawnych zachowań proekologicznych i upowszechnianie profilaktyki zdrowotnej.
8. Podstawowa edukacja finansowa.

§ 12

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Ułatwienie procesu aktywizacji społecznej i zawodowej na rynku pracy.
2. Promocja i organizacja wolontariatu.
3. Organizowanie szkoleń i kursów internetowych z zakresu efektywnego wykorzystania technologii informacyjnej, poszukiwania pracy, dokształcania się, finansów, ekologii i innych istotnych informacji z punktu widzenia osoby niepełnosprawnej.
4. Integracja osób o podobnych zainteresowaniach, wartościach, sposobie bycia poprzez tworzone portale internetowe należące do Fundacji.
5. Współpraca ze specjalistami różnych specjalności w ramach realizacji celów statutowych Fundacji.
6. Organizowanie programów i szkoleń wspierających proces usamodzielnienia się na wielu płaszczyznach życia.
7. Wsparcie i poradnictwo w budowaniu poczucia własnej wartości oraz nauka dostrzegania i wykorzystywania swoich możliwości.
8. Zachęcanie i angażowanie osób niepełnosprawnych ruchowo do aktywnego włączenia się w życie fundacji i współpracy przy serwisach Fundacji.
9. Tworzenie miejsc pracy osobom niepełnosprawnym.
10. Organizacja spotkań i wyjazdów integracyjnych.
11. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
12. Organizowanie zbiórek pieniężnych na rzecz realizacji celów statutowych Fundacji.
13. Prowadzenie działalności gospodarczej w ramach pozyskania dodatkowych funduszy na funkcjonowanie oraz realizację celów statutowych Fundacji.
14. Podejmowanie innych działań zmierzających do realizacji celów statutowych Fundacji.

§ 13

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Majątek i dochody Fundacji

§ 14

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2.000 (dwa tysiące złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
2. Fundacja może prowadzić zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami działalność gospodarczą w dziedzinach i kierunkach mających bezpośredni wpływ na powiększenie wartości majątkowych służących realizacji celów określonych w § 11 niniejszego statutu.
3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, o której mowa powyżej, w zakresie:
a) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)
b) Przetwarzanie danych: zarządzanie stronami internetowymi (hosting), podobna działalność (PKD 63.11.Z)
c) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z)
d) Sprzedaż detaliczna przez domeny sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z)
e) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)

§ 15

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1. darowizn, spadków, zapisów,
2. dotacji i subwencji oraz grantów,
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4. dochodów z majątku Fundacji,
5. prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej w zakresie wskazanym w § 14 ust. 2 i 3 niniejszego statutu

§ 16

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Władze Fundacji

§ 17

1. Władzami fundacji są:
a) Rada Fundacji,
b) Zarząd Fundacji.
2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z ich uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

Rada Fundacji

§ 18

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z trzech do pięciu członków, wybieranych na dwuletnią kadencję.
3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje w trybie tajnego głosowania zwykłą większością głosów Rada Fundacji.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
7. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
8. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 19

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 20

Do zadań Rady należy w szczególności:

1. Na wniosek Fundatora powołuje i odwołuje Prezesa i Wiceprezesa fundacji w trybie głosowania tajnego zwykłą większością głosów.
2. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
3. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
4. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
5. Nadzór nad działalnością Fundacji.
6. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§ 21

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd Fundacji

§ 22

1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Radę Fundacji na sześcioletnią kadencję. Pierwszy skład zarządu powołuje Fundator. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez wiele kadencji.
2. Fundator powołuje Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Fundacji. Fundator ma prawo w dowolnym momencie powołać jednego członka Zarządu Fundacji dla lepszej realizacji celów statutowych, dla których Fundacja została ustanowiona.
3. Fundator lub Rada Fundacji ma prawo odwołać dowolnego z trzech członków Zarządu Fundacji z pełnionych funkcji, w razie niespełnienia celów statutowych. Wygaśnięcie sprawowanych funkcji, nie kończy stosunku pracy określonego w umowie o pracę.
4. Odpowiedzialność prawną za poprawne działanie Fundacji ponosi Prezes Fundacji.
5. Prezes lub Wiceprezes podejmuje decyzję o zatrudnieniu pracowników Fundacji, a w tym członków Zarządu Fundacji i ustala wysokość ich wynagrodzenia oraz wymiar czasu pracy.
6. W przypadku śmierci jednego z trzech członków Zarządu, skład Zarządu uzupełnia Rada, wskazując zwykłą większością głosów, nowego członka Rady na miejsce osoby, której kadencja w Radzie ustała w skutek objęcia funkcji w Zarządzie Fundacji.

§ 23

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b) uchwalanie regulaminów,
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
g) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
6. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

Sposób Reprezentacji

§ 24

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach niezwiązanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 8.000 (ośmiu tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.

Zmiana Statutu

§ 25

Zmiany w statucie Fundacji, mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim. Ponadto zmiany mogą dotyczyć struktury organizacyjnej tj. kompetencji Rady Fundacji

Połączenie z inną fundacją

§ 26

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 27

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

Likwidacja Fundacji

§ 28

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 29

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 30

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

Postanowienia końcowe

§ 31

Statut wchodzi w życie w dniu zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy właściwy dla siedziby Fundacji.